សេវាកម្មសម្រាប់ អូទីស្សឹម ADHD ពិការភាពនៃការសិក្សា (Dyslexia) មានការលំបាកនូវក្នុងការប្រកបអក្សរ យឺតនូវក្នុងការរៀននិងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដោនសុីនដ្រោម និង Selective Mutism។ មជ្ឈមណ្ឌល OrbRom គឺជាជម្រើសដែលល្អបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

សេវាកម្មសម្រាប់ អូទីស្សឹម ADHD ពិការភាពនៃការសិក្សា (Dyslexia) មានការលំបាកនូវក្នុងការប្រកបអក្សរ យឺតនូវក្នុងការរៀននិងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដោនសុីនដ្រោម និង Selective Mutism។ មជ្ឈមណ្ឌល OrbRom គឺជាជម្រើសដែលល្អបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

សេវាកម្មសម្រាប់ អូទីស្សឹម ADHD ពិការភាពនៃការសិក្សា (Dyslexia) មានការលំបាកនូវក្នុងការប្រកបអក្សរ យឺតនូវក្នុងការរៀននិងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដោនសុីនដ្រោម និង Selective Mutism។ មជ្ឈមណ្ឌល OrbRom គឺជាជម្រើសដែលល្អបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

សេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន

សេវាប្រឹក្សា និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ Session time Price ម៉ោងបើក
ការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកអប់រំពិសេស ( មួយទល់និងមួយ) ១ម៉ោងកន្លះ 50$ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍ ពីម៉ោង ៨.០០ ព្រឹក ដល់ ៦.៣០ ល្ងាច
កម្មវិធី​ត្រៀម​ខ្លួន​ចូល​សាលាធម្មតា (មួយទល់និងមួយ) ១ម៉ោងកន្លះ 75$ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍ ពីម៉ោង ៨.០០ ព្រឹក ដល់ ៦.៣០ ល្ងាច
ការវាយតម្លៃនៃការលូតលាស់ (DAYC-2, Vineland-3) ១ម៉ោងកន្លះ 150$ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍ ពីម៉ោង ៨.០០ ព្រឹក ដល់ ៦.៣០ ល្ងាច
ការវាយតម្លៃនៃការសិក្សា  (WRAT-5) ១ម៉ោងកន្លះ 175$ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍ ពីម៉ោង ៨.០០ ព្រឹក ដល់ ៦.៣០ ល្ងាច

សេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន

 

សេវាប្រឹក្សា និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ Session time Price
ការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកអប់រំពិសេស ( មួយទល់និងមួយ) ១ម៉ោងកន្លះ 50$
កម្មវិធី​ត្រៀម​ខ្លួន​ចូល​សាលាធម្មតា (មួយទល់និងមួយ) ១ម៉ោងកន្លះ 75$
ការវាយតម្លៃនៃការលូតលាស់ (DAYC-2, Vineland-3) ១ម៉ោងកន្លះ 150$
ការវាយតម្លៃនៃការសិក្សា  (WRAT-5) ១ម៉ោងកន្លះ 175$

OrbRom Sensory Room

Sensory room គឺជាបន្ទប់ពិសេសដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍមុខងារនៃសរីរាង្គវិញ្ញារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយការប្រើប្រាស់ពន្លឺពិសេសនិងតន្ត្រីជាដើម។បន្ទប់នេះក៏អាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការហ្វឹកហាត់និងព្យាបាលសម្រាប់កុមារដែលជំនាញភាសានិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងតិចនិងមានកម្រិត។​

Share: