សេវាកម្មសម្រាប់ អូទីស្សឹម ADHD ពិការភាពនៃការសិក្សា (Dyslexia) មានការលំបាកនូវក្នុងការប្រកបអក្សរ យឺតនូវក្នុងការរៀននិងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដោនសុីនដ្រោម និង Selective Mutism។ មជ្ឈមណ្ឌល OrbRom គឺជាជម្រើសដែលល្អបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

សេវាប្រឹក្សា និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ Time Price ម៉ោងបើក
ការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកអប់រំពិសេស ( មួយទល់និងមួយ) ១ម៉ោងកន្លះ 50$ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍ ពីម៉ោង ៨.០០ ព្រឹក ដល់ ៦.៣០ ល្ងាច
កម្មវិធី​ត្រៀម​ខ្លួន​ចូល​សាលាធម្មតា (មួយទល់និងមួយ) ១ម៉ោងកន្លះ 75$ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍ ពីម៉ោង ៨.០០ ព្រឹក ដល់ ៦.៣០ ល្ងាច
ការវាយតម្លៃនៃការលូតលាស់ (DAYC-2, Vineland-3) ១ម៉ោងកន្លះ 200$ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍ ពីម៉ោង ៨.០០ ព្រឹក ដល់ ៦.៣០ ល្ងាច
ការវាយតម្លៃនៃការសិក្សា  (WRAT-5) ១ម៉ោងកន្លះ 175$ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍ ពីម៉ោង ៨.០០ ព្រឹក ដល់ ៦.៣០ ល្ងាច

OrbRom Sensory Room

Sensory room គឺជាបន្ទប់ពិសេសដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍមុខងារនៃសរីរាង្គវិញ្ញារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយការប្រើប្រាស់ពន្លឺពិសេសនិងតន្ត្រីជាដើម។បន្ទប់នេះក៏អាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការហ្វឹកហាត់និងព្យាបាលសម្រាប់កុមារដែលជំនាញភាសានិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងតិចនិងមានកម្រិត។​

សេវាកម្មសម្រាប់ អូទីស្សឹម ADHD ពិការភាពនៃការសិក្សា (Dyslexia) មានការលំបាកនូវក្នុងការប្រកបអក្សរ យឺតនូវក្នុងការរៀននិងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដោនសុីនដ្រោម និង Selective Mutism។ មជ្ឈមណ្ឌល OrbRom គឺជាជម្រើសដែលល្អបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

សេវាប្រឹក្សា និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ Price
ការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកអប់រំពិសេស 50$
កម្មវិធី​ត្រៀម​ខ្លួន​ចូល​សាលាធម្មតា 75$
ការវាយតម្លៃនៃការលូតលាស់  200$
ការវាយតម្លៃនៃការសិក្សា 175$

បន្ទប់រង់ចាំមរបស់ជ្ឈមណ្ឌល OrbRom គឺជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ និងទាក់ទាញសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យដែលមានតម្រូវការពិសេស។

ថ្នាក់រៀន OrbRom ផ្តល់នូវសុវត្ថិភាព និងរចនាសម្ព័ន្ធឡើងដោយមានការគាំទ្រខ្ពស់និងបរិយាកាសល្អក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយសិស្សដែលមានតម្រូវការពិសេសឲ្យមានភាពរីកចម្រើនបានល្អ។

ថ្នាក់រៀន OrbRom ផ្តល់នូវសុវត្ថិភាព និងរចនាសម្ព័ន្ធឡើងដោយមានការគាំទ្រខ្ពស់និងបរិយាកាសល្អក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយសិស្សដែលមានតម្រូវការពិសេសឲ្យមានភាពរីកចម្រើនបានល្អ។