មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកអប់រំពិសេស

មជ្ឈមណ្ឌល OrbRom មានគោលដៅអនុវត្តនិងផ្តល់ជូននូវការសិក្សាដែលស្របទៅតាមតម្រូវការពិសេសនិងទូលំទូលាយនៃសិក្សានុសិស្សនិមួយៗមានដូចជាការពង្រឹងផ្នែកសិក្សាបំណិនចលនាបំណិនសង្គមនិងបំណិនចិត្តគំនិត។បណ្ដុំសិក្សានិងមេរៀននៃមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាលក្ខណៈបុគ្គលដែលស្របទៅតាមតម្រូវការពិសេសហើយត្រូវបានរចនាឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយដល់រចនាប័ទ្មនៃការសិក្សារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដើម្បីសម្រេចការសិក្សារឲ្យបានជោគជ័យ។

opening hours

Monday – Friday 03.30 PM – 6:30 PM
Saturday 8:00 AM – 4:00 PM
Sunday closed

Phone/Telegram: 077.455.993

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកអប់រំពិសេស

មជ្ឈមណ្ឌល OrbRom មានគោលដៅអនុវត្តនិងផ្តល់ជូននូវការសិក្សាដែលស្របទៅតាមតម្រូវការពិសេសនិងទូលំទូលាយនៃសិក្សានុសិស្សនិមួយៗមានដូចជាការពង្រឹងផ្នែកសិក្សាបំណិនចលនាបំណិនសង្គមនិងបំណិនចិត្តគំនិត។បណ្ដុំសិក្សានិងមេរៀននៃមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាលក្ខណៈបុគ្គលដែលស្របទៅតាមតម្រូវការពិសេសហើយត្រូវបានរចនាឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយដល់រចនាប័ទ្មនៃការសិក្សារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដើម្បីសម្រេចការសិក្សារឲ្យបានជោគជ័យ។

opening hours

Monday – Friday 03.30 PM – 6:30 PM
Saturday 8:00 AM – 4:00 PM
Sunday closed

OrbRom Sensory Room

Sensory room គឺជាបន្ទប់ពិសេសដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍមុខងារនៃសរីរាង្គវិញ្ញារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយការប្រើប្រាស់ពន្លឺពិសេសនិងតន្ត្រីជាដើម។បន្ទប់នេះក៏អាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការហ្វឹកហាត់និងព្យាបាលសម្រាប់កុមារដែលជំនាញភាសានិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងតិចនិងមានកម្រិត។​

Share: