សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌល OrbRom

ជ្រើសរើសកន្លែងគាំទ្រការសិក្សាសម្រាប់កូនអ្នកគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អ្នក

ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមជ្ឈមណ្ឌលOrbRomថាតើមូលហេតុអ្វីមជ្ឈមណ្ឌលយើងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

OrbRomមិនត្រឹមតែជាមជ្ឈមណ្ឌលនោះទេ​​ OrbRom ក៏ជាសហគមន៍មួយដែលទូលំទូលាយប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងការគាំទ្រនិងចូលរួមសម្រាប់កុមារនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ។

បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្តោតទៅលើការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារ អ្នកថែទាំ និងសហគមន៍របស់កុមារ ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេសម្រេចបាននូវសក្តានុពលឲ្យបានពេញលេញ។ នៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញពីរបៀបដែលយើងសហការគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារ អ្នកថែទាំ និងសហគមន៍របស់កុមារដើម្បីសម្រេចបានទៅដល់គោលដៅ។

ស្របជាមួយនិងបេសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យរបស់យើង យើងក៏យល់ដែរថាការសិក្សាតែមួយមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កុមារក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតនោះទេ។ជាលទ្ធផលយើងក៏ផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាដែលផ្តោតទៅលើជំនាញជីវិតដូចជាប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងសង្គមជំនាញចលនានិងបំណិនជីវិតដែលផ្តោត

គោលដៅទៅលើការបំពេញតម្រូវការរបស់កុមារដោយការមើលថែរក្សាពោលពេញដោយសុខុមាលភាពនិងបណ្តុះជំនាញឯករាជ្យភាព។

https://www.youtube.com/watch?v=nygSI47U2JI

Sophaneth HENG, B.Ed, M.Ed (Masters of Special Education)

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌល OrbRom

ជ្រើសរើសកន្លែងគាំទ្រការសិក្សាសម្រាប់កូនអ្នកគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមជ្ឈមណ្ឌលOrbRomថាតើមូលហេតុអ្វីមជ្ឈមណ្ឌលយើងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

OrbRomមិនត្រឹមតែជាមជ្ឈមណ្ឌលនោះទេ​​ OrbRom ក៏ជាសហគមន៍មួយដែលទូលំទូលាយប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងការគាំទ្រនិងចូលរួមសម្រាប់កុមារនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ។

បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្តោតទៅលើការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារ អ្នកថែទាំ និងសហគមន៍របស់កុមារ ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេសម្រេចបាននូវសក្តានុពលឲ្យបានពេញលេញ។ នៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញពីរបៀបដែលយើងសហការគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារ អ្នកថែទាំ និងសហគមន៍របស់កុមារដើម្បីសម្រេចបានទៅដល់គោលដៅ។

ស្របជាមួយនិងបេសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យរបស់យើង យើងក៏យល់ដែរថាការសិក្សាតែមួយមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កុមារក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតនោះទេ។ជាលទ្ធផលយើងក៏ផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាដែលផ្តោតទៅលើជំនាញជីវិតដូចជាប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងសង្គមជំនាញចលនានិងបំណិនជីវិតដែលផ្តោតគោលដៅទៅលើការបំពេញតម្រូវការរបស់កុមារដោយការមើលថែរក្សាពោលពេញដោយសុខុមាលភាពនិងបណ្តុះជំនាញឯករាជ្យភាព។

ដៃគូសហការ

Ministry of Education, Youth and Sport

Phnom Penh Post

Cambodianess

Special Education Cambodia

Fresh New

APSARA Media Service

Radio National of Kampuchea

SEATV Digital - Southeast Asia Television

Sophaneth HENG, B.Ed, M.Ed (Masters of Special Education)

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌល OrbRom

ជ្រើសរើសកន្លែងគាំទ្រការសិក្សាសម្រាប់កូនអ្នកគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមជ្ឈមណ្ឌលOrbRomថាតើមូលហេតុអ្វីមជ្ឈមណ្ឌលយើងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

OrbRomមិនត្រឹមតែជាមជ្ឈមណ្ឌលនោះទេ​​ OrbRom ក៏ជាសហគមន៍មួយដែលទូលំទូលាយប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងការគាំទ្រនិងចូលរួមសម្រាប់កុមារនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ។

បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្តោតទៅលើការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារ អ្នកថែទាំ និងសហគមន៍របស់កុមារ ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេសម្រេចបាននូវសក្តានុពលឲ្យបានពេញលេញ។ នៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញពីរបៀបដែលយើងសហការគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារ អ្នកថែទាំ និងសហគមន៍របស់កុមារដើម្បីសម្រេចបានទៅដល់គោលដៅ។

ស្របជាមួយនិងបេសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យរបស់យើង យើងក៏យល់ដែរថាការសិក្សាតែមួយមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កុមារក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតនោះទេ។ជាលទ្ធផលយើងក៏ផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាដែលផ្តោតទៅលើជំនាញជីវិតដូចជាប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងសង្គមជំនាញចលនានិងបំណិនជីវិតដែលផ្តោតគោលដៅទៅលើការបំពេញតម្រូវការរបស់កុមារដោយការមើលថែរក្សាពោលពេញដោយសុខុមាលភាពនិងបណ្តុះជំនាញឯករាជ្យភាព។

ដៃគូសហការ

Ministry of Education, Youth and Sport

Phnom Penh Post

Cambodianess

Special Education Cambodia

Fresh New

APSARA Media Service

Radio National of Kampuchea

SEATV Digital - Southeast Asia Television