ការផ្តល់ជំនួយគាំទ្រកុមារអូទីស្សឹម ៖ ដំបូន្មានសម្រាប់មាតាបិតា ក៏ដូចជាអ្នកអប់រំជនជាតិខ្មែរ

2024-06-14T04:08:09+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , |

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឪពុកម្តាយ ក៏ដូចជាអ្នកអប់រំមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយគាំទ្រដល់កុមារអូទីស្សឹម ឬជាភាសាបច្ចេកទេសហៅថា Autism Spectrum Disorder (ASD) ខណៈដែលការយល់ដឹង និងធនធានជាជំនួយចំពោះអ្នកមានអូទីស្សឹមនៅមានកម្រិតនៅឡើយ [...]