សារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងជាសាធារណៈចំពោះអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា

2024-06-14T03:59:28+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

អូទីស្សឹម ជាលក្ខខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធប្រសាទដែលជះឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងសង្គម អាកប្បកិរិយា និងដំណើរការញាណរបស់មនុស្សម្នាក់។ ខណៈពេលដែលអត្រាពិតប្រាកដនៃអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់ដឹងជាក់លាក់នៅឡើយ ការប៉ាន់ប្រមាណបង្ហាញថាអូទីស្សឹមប៉ះពាល់ប្រហែលជា 1ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជន ធៀបទៅនឹងអត្រាពិភពលោក។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារធនធាន [...]