អូទីស្សឹមចំពោះក្មេងស្រី ធៀបនឹងក្មេងប្រុស

2024-06-14T04:06:36+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

អូទីស្សឹម អាចបង្ហាញភាពខុសប្លែកគ្នាចំពោះក្មេងស្រី បើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្មេងប្រុស ដែលធ្វើអោយការកំណត់ស្ថានភាពអូទីស្សឹមកាន់តែពិបាក។ ខណៈពេលដែលលក្ខណៈរោគវិនិច្ឆ័យបច្ចុប្បន្នបង្ហាញពីសមាមាត្រ 4:1 ភេទប្រុសធៀបនឹងភេទស្រី ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានេះទំនងជាឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតិចតួច និងការបង្ហាញរោគសញ្ញាមិនល្អចំពោះមនុស្សភេទស្រី។ ភាពខុសគ្នានៃការបង្ហាញចេញ៖ [...]