តើអូទីស្សឹមបណ្តាលមកពីហ្សែនមែនទេ?

2024-06-14T03:41:06+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

អូទីស្សឹម ជាស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍លូតលាស់ប្រព័ន្ធប្រសាទដ៏ស្មុគស្មាញមួយ ដែលអាចកំណត់បានតាមរយៈបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងសង្គម ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងអាកប្បកិរិយាដដែលៗ។ ហ្សែននៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ខណៈដែលមូលហេតុពិតប្រាកដនៃអូទីស្សឹមកំពុងស្ថិតក្រោមការសិក្សានៅឡើយ ។ OrbRom Center [...]

បញ្ហាប្រឈមរបស់អូទីស្សឹមក្នុងសង្គម ៖ ការមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីកុមារកម្ពុជា

2024-06-14T03:45:35+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

អូទីស្សឹមបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនសម្រាប់កុមារជុំវិញពិភពលោក ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ជានិច្ចកាល កើតឡើងដោយកត្តាវប្បធម៌ សង្គម និងការអប់រំ។ ស្វែងយល់ពីការលំបាកក្នុងសង្គមដែលកុមារអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជាជួបប្រទះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញឱ្យមានសហគមន៍គាំទ្រ ដែលអាចជួយបុគ្គលទាំងនេះ [...]

សារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងជាសាធារណៈចំពោះអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា

2024-06-14T03:59:28+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

អូទីស្សឹម ជាលក្ខខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធប្រសាទដែលជះឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងសង្គម អាកប្បកិរិយា និងដំណើរការញាណរបស់មនុស្សម្នាក់។ ខណៈពេលដែលអត្រាពិតប្រាកដនៃអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់ដឹងជាក់លាក់នៅឡើយ ការប៉ាន់ប្រមាណបង្ហាញថាអូទីស្សឹមប៉ះពាល់ប្រហែលជា 1ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជន ធៀបទៅនឹងអត្រាពិភពលោក។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារធនធាន [...]

Go to Top