ស្វែងយល់ពីជម្រើសនៃការព្យាបាល និងការសង្គ្រោះសម្រាប់អូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា

2024-06-14T03:37:22+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

អូទីស្សឹម ជាពិការភាពផ្នែកលូតលាស់ បង្ហាញចេញនូវបញ្ហាទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ សង្គម ក៏ដូចជាអាកប្បកិរិយា។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការយល់ដឹង និងធនធានសម្រាប់អូទីស្សឹមកំពុងមានភាពរីកចម្រើន ដែលផ្តល់ជាក្តីសង្ឃឹម និងការគាំទ្រមួយដល់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយស្ថានភាពនេះ។ [...]

អូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា

2024-06-14T03:53:15+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

អូទីស្សឹម ជារឿយៗត្រូវបានគេយល់ខុស និងត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារកង្វះការយល់ដឹងក្នុងចំណោមសាធារណៈជនទូទៅ និងអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាព ក៏ដូចជាកង្វះខាតធនធានសម្រាប់អ្នកដែលមានអូទីស្សឹម និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។អូទីស្សឹម គឺជាពិការភាពផ្នែកអភិវឌ្ឍលូតលាស់ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គម ការប្រាស្រ័យទាក់ទង [...]

សារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងជាសាធារណៈចំពោះអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា

2024-06-14T03:59:28+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

អូទីស្សឹម ជាលក្ខខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធប្រសាទដែលជះឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងសង្គម អាកប្បកិរិយា និងដំណើរការញាណរបស់មនុស្សម្នាក់។ ខណៈពេលដែលអត្រាពិតប្រាកដនៃអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់ដឹងជាក់លាក់នៅឡើយ ការប៉ាន់ប្រមាណបង្ហាញថាអូទីស្សឹមប៉ះពាល់ប្រហែលជា 1ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជន ធៀបទៅនឹងអត្រាពិភពលោក។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារធនធាន [...]

Go to Top