រោគសញ្ញាដំបូងរបស់អូទីស្សឹមចំពោះកុមារ

2024-06-14T03:42:36+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

ទិដ្ឋភាពក្មេងៗកំពុងលេងអ្វីមួយ គឺជាទិដ្ឋភាពដែលយើងរីករាយចង់មើល។ ក្មេងៗប្រើការស្រមើស្រម៉ៃរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើតជាសាច់រឿង ឬការតំណាលរឿងជាមួយប្លុក តុក្កតា និងកូនឡាន។ រឿងធម្មតាមួយដែលយើងងាយសង្កេត ឃើញក្មេងៗភាគច្រើននៅក្នុងវ័យកំពុងអភិវឌ្ឍន៍លូតលាស់ ពួកគេចូលចិត្តដាក់តម្រៀបរបស់លេងជាជួរៗ។​ កូនឡាន [...]