អូទីស្សឹម ជារឿយៗត្រូវបានគេយល់ខុស និងត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារកង្វះការយល់ដឹងក្នុងចំណោមសាធារណៈជនទូទៅ និងអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាព ក៏ដូចជាកង្វះខាតធនធានសម្រាប់អ្នកដែលមានអូទីស្សឹម និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

អូទីស្សឹម គឺជាពិការភាពផ្នែកអភិវឌ្ឍលូតលាស់ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គម ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងអាកប្បកិរិយា។ គេប៉ាន់ប្រមាណថាមានកុមារអូទីស្សឹម 1 នាក់ក្នុងចំណោម 54 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយអត្រានេះត្រូវបានគេជឿថាស្រដៀងគ្នានឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរ។

ការបង្ហោះ blog នេះនឹងផ្តល់នូវទស្សនៈវិស័យពិសេសមួយអំពីអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា និងបង្ហាញ​​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​អ្នក​ដែលមានអូទីស្សឹម​ និង​គ្រួសារ​របស់​ពួកគេ ក៏ដូចជាតើពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកែប្រែជីវិតបានកាន់តែប្រសើរ។

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

ការ​ធ្វើ​រោគ​វិនិច្ឆ័យ​​អូទីសឹ្សម​នៅ​កម្ពុជានៅតែជា​ការ​លំបាកមួយ។ មានអ្នកឯកទេសខាងអូទីសឹ្សមតិចតួចនៅក្នុងប្រទេស ហើយអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពជាច្រើនមិនទាន់ស្គាល់រោគសញ្ញា និងអាការៈអូទីសឹ្សមបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេ។ កត្តាទាំងនេះអាចនាំឱ្យមានការពន្យារពេលក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ដែលអាចផ្តល់ផលលំបាកដល់អ្នកដែលមានអូទីស្សឹមក្នុងការទទួលបានជំនួយដែលពួកគេត្រូវការ។

ការព្យាបាលនិងការគាំទ្រ

អូទីស្សឹមមិនអាចព្យាបាលជាសះស្បើយនោះទេ ប៉ុន្តែមានវិធីសង្គ្រោះ និងការអន្តរាគមន៍មួយចំនួនដែលអាចជួយអោយពួកគេទទួលបានភាពប្រសើរឡើងវិញនូវជំនាញទំនាក់ទំនង សង្គម និងអាកប្បកិរិយា។ វិធីសង្គ្រោះទាំងនោះរួមមាន ការព្យាបាលលើការនិយាយ ការព្យាបាលដោយការងារ និងការវិភាគអាកប្បកិរិយាអនុវត្ត ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាល និងការគាំទ្រសម្រាប់អ្នកមានអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជាមានកម្រិតនៅឡើយ។ មានអ្នកទទួលការព្យាបាលតាមបែបវិភាគអាកប្បកិរិយាអនុវត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេស ហើយការព្យាបាលតាមវិធីនេះមានតម្លៃថ្លៃ។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត នៅមានកង្វះខាតការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អ្នកដែលមានអូទីស្សឹម។

ការអប់រំ

ការអប់រំជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់កុមារអូទីសឹ្សមនៅកម្ពុជា។ មានសាលារៀនមួយចំនួនដែលបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់កុមារអូទីសឹ្សម។ ភាគច្រើន កុមារអូទីសឹ្សមត្រូវបញ្ជូនទៅរៀនក្នុងសាលាបឋមសិក្សា ដែលពួកគេអាចនឹងមិនទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងដែលពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនោះទេ។

ការងារ

ការងារ​ក៏​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​សម្រាប់​បុគ្គល​​អូទីស្សឹម​នៅ​កម្ពុជា។ មាន​និយោជក​តិច​តួច​ដែល​មាន​ឆន្ទៈ​ចង់ជួល​បុគ្គលិក​អូទីស្សឹម។ ជាលទ្ធផល បុគ្គល​អូទីស្សឹមជាច្រើនគ្មានការងារធ្វើ ឬមានការងារដែលមិនសមស្របនឹងជំនាញ
ពួកគេ។

អនាគត

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានការវិវឌ្ឍខ្លះកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា។ មានអង្គការមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអូទីស្សឹម និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នកមានអូទីស្សឹម និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ចាប់ផ្តើម​បង្កើត​កម្មវិធី​ជួយ​ដល់​ប្រជាជន​ដែលមាន​អូ​ទីស្សឹម។

​អូទីស្សឹមជាពិការភាពស្មុគ្រស្មាញមួយដែលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវិតរបស់អ្នកមានពិការភាពនេះ ក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកមានអូទីស្សឹមប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួន ដូចជាកង្វះការយល់ដឹងពីពួកគេ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ លទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាល ការគាំទ្រនៅមានកម្រិត ឧបសគ្គចំពោះការអប់រំ
និងការងារ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានការវិវឌ្ឍខ្លះកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា។ មានអង្គការមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអូទីស្សឹម និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នកមានអូទីស្សឹម និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ចាប់ផ្តើម​បង្កើត​កម្មវិធី​ជួយ​ដល់​ប្រជាជន​ដែលមាន​ជំងឺ​អូ​ទីស្សឹម។

ការយល់ឃើញប្លែកៗ

ការយល់ឃើញតែមួយគត់ចំពោះអូទីសឹ្សមនៅកម្ពុជា គឺតួនាទីនៃជំនឿប្រពៃណី។ នៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរមួយចំនួន អូទីស្សឹម ត្រូវបានគេជឿថាបណ្តាលមកពីកម្មផល ឬដោយវិញ្ញាណអាក្រក់។ កត្តាទាំងនេះបណ្តាលឱ្យមានការមើលងាយ និងការរើសអើងចំពោះអ្នកដែលមានអូទីសឹ្សម ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

ការយល់ឃើញប្លែកមួយទៀតអំពីអូទីសឹ្សមនៅកម្ពុជានោះ គឺតួនាទីរបស់គ្រួសារ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គ្រួសារដើរ
តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសង្គម។ ជារឿយៗគ្រួសារជាប្រភពចម្បងនៃការគាំទ្រសម្រាប់អ្នកដែលមានអូទីសឹ្សម។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

អូទីស្សឹមជាពិការភាពស្មុគ្រស្មាញមួយដែលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវិតរបស់អ្នកដែលមានពិការភាពនេះ ក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកដែលមានអូទីស្សឹមប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួន ប៉ុន្តែមានភាពរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកែលម្អជីវិតរបស់ពួកគេឱ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។