អូទីស្សឹមបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនសម្រាប់កុមារជុំវិញពិភពលោក ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ជានិច្ចកាល កើតឡើងដោយកត្តាវប្បធម៌ សង្គម និងការអប់រំ។ ស្វែងយល់ពីការលំបាកក្នុងសង្គមដែលកុមារអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជាជួបប្រទះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញឱ្យមានសហគមន៍គាំទ្រ ដែលអាចជួយបុគ្គលទាំងនេះ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងសង្គម

កុមារអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា មានការលំបាកជាមួយនឹងភាពខុសប្លែកពីគេក្នុងទំនាក់ទំនងសង្គមដែលកុមារធម្មតាមិនមាន ការលំបាកដូចពួកគេនោះទេ។ បញ្ហាប្រឈមទាំងនោះមានដូចជា៖

 • ការលំបាកជាមួយការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយពាក្យសំដី៖ កុមារអូទីស្សឹមជាច្រើន ពិបាកនិយាយ ឬមិនអាចនិយាយអ្វីទាំងអស់។ នេះជាឧបសគ្គរារាំងពួកគេមិនឱ្យមានមិត្តភក្តិ និងមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយមិត្តភក្ដិ និងមនុស្សពេញវ័យ។
 • ការ​យល់​ច្រឡំ​របស់​សង្គម​: សញ្ញាដែលមិនមែនជាពាក្យសំដីដូចជា ទឹកមុខ កាយវិការ និងភាសាកាយវិការតែងតែត្រូវបានគេយល់ខុស ដែលនាំឱ្យមានការយល់ច្រឡំ។
 • ចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯង៖ ដោយសារការលំបាកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃ មនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯង ជាហេតុនាំឱ្យពួកគេនៅដាច់ឆ្ងាយពីក្រុមមិត្តភក្តិ និងមិនមានឱកាសសិក្សាពីសង្គម។

ការយល់ខុសពីអូទីស្សឹមនៅក្នុងវប្បធម៌ និងការមើលងាយ

នៅកម្ពុជា កង្វះការផ្សព្វផ្សាយ និងការយល់ដឹងអំពីអូទីស្សឹម អាចនាំឱ្យមានការមើលងាយ និងការមិនរាប់បញ្ចូល
ក្នុងសង្គម។ បញ្ហាសំខាន់ៗរួមមាន៖

 • ការយល់ខុសអំពីជំងឺអូទីស្សឹម៖ សហគមន៍មួយចំនួនអាចចាត់ទុកអូទីស្សឹម ជាលទ្ធផលនៃកត្តាជំនឿអរូបី ឬសកម្មភាពអតីតកាល ដែលអាចនាំឱ្យមានការគិតតាមផ្លូវអវិជ្ជមាន។​
 • ជំនួយ និងធនធានមានកំណត់៖ មិនមានកម្មវិធីអប់រំឯកទេសទ្រង់ទ្រាយធំ និងអ្នកជំនាញដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ ជាហេតុធ្វើឱ្យកុមារអូទីស្សឹមមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានជំនួយដែលពួកគេត្រូវការ។
 • បញ្ហាប្រឈមក្នុងគ្រួសារ៖ ជានិច្ចកាល គ្រួសារត្រូវប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធសង្គម ហើយមានអារម្មណ៍ឯកោ
  ក្នុងការតស៊ូដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រ និងការទទួលយកភាពជាកុមារអូទីស្សឹមរបស់កូនឱ្យបានសមរម្យ។

តួនាទីនៃការអប់រំ និងការយល់ដឹង

អប់រំសាធារណៈជន និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអូទីស្សឹម ជាជំហានដ៏សំខាន់មួយទៅរកការផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញ និងបង្កើនសង្គមបរិយាបន្នរបស់កុមារអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា។ គំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីសម្រេចបានតាមរយៈ
ការបញ្ចូល៖

 • កម្មវិធីអប់រំសហគមន៍៖ សិក្ខាសាលា និងសិក្ខាសាលាអាចជួយអប់រំសហគមន៍ទូលំទូលាយអំពីធម្មជាតិនៃអូទីស្សឹម និងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
 • ការអន្តរាគមន៍នៅសាលា៖ ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ និងការដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាជំនាញសង្គមអាចជួយបង្កើតបរិយាកាសរួមបញ្ចូលកាន់តែច្រើនសម្រាប់កុមារអូទីស្សឹម។
 • យុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ៖ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាវិជ្ជមានអំពីអូទីស្សឹម អាចទៅដល់ទស្សនិកជនបានទូលំទូលាយ ក៏ដូចជាផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេក្នុង
  សង្គម។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

បញ្ហាប្រឈមដែលកុមារអូទីស្សឹមកំពុងជួបប្រទះនៅកម្ពុជាមានទំហំធំ ផ្ទុយទៅវិញប៉ុន្តែការបង្កើននូវការយល់ដឹង និងការគាំទ្រពីសហគមន៍ បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ តាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
និងការទទួលយកភាពជាពួកគេ យើងអាចធានាថាកុមារអូទីស្សឹមនឹងទទួលឱកាសរីកចម្រើននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។