អូទីស្សឹម ជាពិការភាពផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍លូតលាស់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងអាកប្បកិរិយា។ អ្នកដែលមានអូទីស្សឹម អាចមានការលំបាកជាមួយនឹងអន្តរសកម្មសង្គម ការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការទំនាក់ទំនង និងអាកប្បកិរិយាដដែលៗ។

គ្រួសារមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការគាំទ្រដល់សមាជិកដែលមានអូទីស្សឹម។ គ្រួសារអាចផ្តល់សេចក្តីស្រឡាញ់ ការយោគយល់ និងការគាំទ្រដើម្បីជួយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ពួកគេសម្រេចបាននូវសក្តានុពលពេញលេញ។

នេះគឺជាវិធីមួយចំនួនដែលគ្រួសារអាចគាំទ្រដល់សមាជិកដែលមានអូទីស្សឹម៖

  • ការអន្តរាគមន៍បានទាន់ពេលវេលា។ ការអន្តរាគមន៍បានទាន់ពេលវេលា​ មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កុមារអូទីស្សឹម ។ ការទទួលបានសេវាអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលា អាចជួយកុមារអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនង សង្គម និងអាកប្បកិរិយា។
  • ការអប់រំ។ កុមារអូទីស្សឹម ត្រូវការសេវាអប់រំមួយដែលសមស្រប។ សេវាកម្មទាំងនេះអាចជួយកុមារឱ្យរៀន និងអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ពួកគេ។
  • ការព្យាបាល។ ការព្យាបាលអាចជួយកុមារអូទីស្សឹម អភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនង សង្គម និងអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេបានកាន់តែប្រសើរ។ មានការព្យាបាលជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា ការព្យាបាលលើការនិយាយ ការព្យាបាលដោយការងារ និងការព្យាបាលលើអាកប្បកិរិយា។
  • ក្រុមគាំទ្រ។ ក្រុមគាំទ្រអាចផ្តល់ឱ្យគ្រួសារនូវកន្លែងមួយដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារផ្សេងទៀតដែលកំពុងចិញ្ចឹមកូនដែលមានអូទីស្សឹម ។ ក្រុមគាំទ្រក៏អាចផ្តល់ឱ្យគ្រួសារនូវព័ត៌មាន និងធនធានផងដែរ។
  • ការតស៊ូមតិ។ គ្រួសារអាចតស៊ូមតិសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេដែលមានអូទីស្សឹម ។ ការតស៊ូមតិនេះអាចជាការតស៊ូមតិដើម្បីកុមារទទួលបាននូវសេវាកម្ម ឬទាមទារឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយសាធារណៈ។

បន្ថែមពីលើវិធីជាក់លាក់ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់សមាជិកគ្រួសារដែលមានអូទីស្សឹម គ្រួសារក៏អាចផ្តល់នូវ
សេចក្តីស្រឡាញ់ ការយោគយល់ និងការគាំទ្រជាទូទៅផងដែរ។ លោកអ្នកអាចធ្វើបានដោយ៖

  • មានភាពអត់ធ្មត់ និងការយល់ដឹងពីពួកគេ។ អ្នកដែលមានអូទីស្សឹម អាចត្រូវការពេលវេលា និងការអត់ធ្មត់ច្រើនជាងមនុស្សផ្សេងទៀត។
  • មានភាពវិជ្ជមាន និងធ្វើជាអ្នកលើកទឹកចិត្ត។ អ្នកដែលមានអូទីស្សឹម អាចត្រូវការការពង្រឹងតាមបែបវិជ្ជមាន ដើម្បីជួយឱ្យពួកគេរៀនសូត្រ និងរីកចម្រើន។
  • មានភាពបត់បែន។ អ្នកដែលមានអូទីស្សឹម អាចមានតម្រូវការ និងចំណូលចិត្តខុសប្លែកពីមនុស្សផ្សេងទៀត។ គ្រួសារត្រូវមានភាពបត់បែន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទាំងនេះ។
  • ធ្វើជាគម្រូល្អ។ គ្រួសារអាចធ្វើជាគម្រូល្អតាមអាកប្បកិរិយា និងឥរិយាបថវិជ្ជមានសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ។

គ្រួសារមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការគាំទ្រសមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ដែលមានអូទីស្សឹម។ ក្រុមគ្រួសារអាចជួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ សម្រេចបាននូវសក្តានុពលដ៏ពេញលេញរបស់ពួកគេតាមរយៈការផ្តល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ ការយោគយល់ និងការគាំទ្រ។