ការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កុមារគ្រប់រូប ជាពិសេសសម្រាប់កុមារដែលមានអូទីស្សឹម។ អូទីស្សឹម ជាលក្ខខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ស្មុគស្មាញដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងសង្គម អាកប្បកិរិយា និងជំនាញយល់ដឹងរបស់កុមារ។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាអាចមានឥទ្ធិពលខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលរយៈពេលវែងរបស់កុមារ។

តើការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍ជាអ្វី?

ការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍ ជាដំណើរការវាយតម្លៃជំនាញ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗដូចជា៖

 • ការប្រាស្រ័យទាក់ទងសង្គម (ឧ. ការទំនាក់ទំនងភ្នែក ការយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នា ការក្លែងបន្លំ ការលេង)
 • ភាសា (ឧ. ការយល់ដឹង និងការប្រើប្រាស់ភាសា ភាសាបញ្ចេញមតិ)
 • ជំនាញការយល់ដឹង (ឧ. ការដោះស្រាយបញ្ហា ការវែកញែក ការចងចាំ)
 • ជំនាញម៉ូទ័រ (ឧ. ជំនាញលើការធ្វើចលនាដូចជា ដើរ​ រត់។ ជំនាញលើការលេង និងមានចលនាតូចៗ)
 • ជំនាញសម្របខ្លួន (ឧ. ការថែទាំខ្លួនឯង ជំនាញរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ)

ហេតុអ្វីបានជាការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍មានសារៈសំខាន់ចំពោះកុមារដែលមានអូទីស្សឹម?

ការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍អាចជួយដល់៖

 • ការកំណត់ពីចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់កុមារ
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអូទីស្សឹម និងលក្ខខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀត។
 • រៀបចំផែនការព្យាបាលទៅតាមតម្រូវការពិសេសរបស់កុមារ
 • តាមដានការលូតលាស់របស់កុមារទៅតាមពេលវេលា

តើការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រភេទណាខ្លះដែលអ្នកអាចរកបាន?

មានការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍ច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នា។ ការវាយតម្លៃខ្លះមានលក្ខណៈទូទៅ រីឯការវាយតម្លៃខ្លះទៀតមានភាពជាក់លាក់ចំពោះតែផ្នែកខ្លះនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុណ្ណោះ។ ការ​វាយ​តម្លៃ​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​តាម​ស្តង់ដារ ចំណែក​ឯ​ការ​វាយ​តម្លៃ​ខ្លះ​ទៀត​មិន​ផ្លូវការ។

ការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍ទូទៅសម្រាប់កុមារដែលមានអូទីស្សឹម មានដូចជា៖

 • កាលវិភាគសង្កេតលើការវិនិច្ឆ័យរោគសញ្ញាអូទីស្សឹម (ADOS-2)
 • ការសម្ភាសន៍ការវិនិច្ឆ័យរោគសញ្ញាអូទីស្សឹម-កែប្រែ (ADI-R)
 • មាត្រាដ្ខានវាយតម្លៃអូទីស្សឹម Gilliam (GARS-3)
 • មាត្រដ្ឋានវាយតម្លៃអូទីស្សឹមកុមារភាព (CARS-2)
 • មាត្រដ្ឋានការរៀនដំបូង Mullen (MSEL)
 • មាត្រដ្ឋានការអភិវឌ្ឍន៍លូតលាស់របស់ទារក និងកុមារតូច Bayley-III
 • ការតេស្តវាក្យសព្ទរូបភាព Peabody-5 (PPVT-5)
 • ការតេស្តវាក្យសព្ទរូបភាព-4 (EOWPVT-4)
 • មាត្រដ្ឋានអាកប្បកិរិយាសម្រប Vineland-3 (Vineland-3)

តើ​ការ​វាយ​តម្លៃ​ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព្រឹត្តទៅ​ដោយ​របៀប​ណា?

ជាធម្មតា ការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង៖

 • ការសម្ភាសន៍មាតាបិតា ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រវត្តិរបស់កុមារ
 • ការសង្កេតរបស់កុមារនៅក្នុងការកំណត់ផ្សេងៗគ្នា (ឧ. បន្ទប់លេង សាលារៀន ផ្ទះ)
 • ការធ្វើតេស្តស្តង់ដារដើម្បីវាយតម្លៃជំនាញរបស់កុមារក្នុងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ជាក់លាក់

តើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍?

នៅពេលដែលការវាយតម្លៃត្រូវបានបញ្ចប់ អ្នកវាយតម្លៃនឹងផ្តល់របាយការណ៍ជាមួយនឹងលទ្ធផល និងការណែនាំ។ របាយការណ៍នេះអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយរបស់កុមារ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងផែនការព្យាបាល។

តើអាចស្វែងរកអ្នកវាយតម្លៃដែលមានសមត្ថភាពនៅឯណា?

OrbRom Center ជាអ្នកវាយតម្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់លើការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍។ យើងផ្តល់ជូននូវការវាយតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយដើម្បីជួយឪពុកម្តាយ អ្នកអប់រំ និងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតឱ្យបានយល់ និងគាំទ្រដល់
ការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារ។

ក្រុមអ្នកវាយតម្លៃដែលមានបទពិសោធន៍ និងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់យើង ប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីទទួលបានរូបភាពពេញលេញនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារម្នាក់ៗ រួមទាំងការធ្វើតេស្តស្តង់ដារ
ការសង្កេត និងការសម្ភាសន៍។

យើងផ្តល់ជូននូវការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់កុមារគ្រប់វ័យ ចាប់ពីទារករហូតដល់វ័យជំទង់។ ការវាយតម្លៃរបស់យើងអាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណភាពយឺតយ៉ាវនៃការអភិវឌ្ឍន៍ អសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សា និងតម្រូវការពិសេសផ្សេងទៀត។ យើងក៏អាចផ្តល់ការណែនាំសម្រាប់សេវាអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវលាមួយ និងជំនួយផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ សូមទាក់ទងមកយើងថ្ងៃនេះ!