ការផ្សព្វផ្សាយ និងការយល់ដឹងអំពីអូទីស្សឹមនៅ​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុង​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន ប៉ុន្តែ​នៅ​មាន​ការងារ​ជា​ច្រើនទៀត​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ។ កាលពីមុន​ ដោយសារតែមានការខ្វះខាតធនធាន និងជំនាញក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ក៏ដូចជាខ្វះខាតការគាំទ្រឱ្យបានត្រឹមត្រូវដែលបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទទួលបានការអន្តរាគមន៍ និងការអប់រំបានទាន់ពេលវេលា។ ទោះជាបែបនេះក្តី ការខិតខំប្រឹងប្រែងនាពេលថ្មីៗនេះ របស់អង្គការនានា និងរដ្ឋាភិបាលបានជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពនេះឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញ។

ការស្គាល់ពីរោគសញ្ញាអូទីស្សឹម

ការស្គាល់រោគសញ្ញារបស់អូទីស្សឹមបានទាន់ពេលវលា ជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងការទទួលបានជំនួយដែលចាំបាច់។ រោគសញ្ញាជាទូទៅមានដូចជា៖

  • ការលូតលាស់ផ្នែកការនិយាយស្តីយឺតយ៉ាវ៖ កុមារ​អូទីស្សឹមអាចនឹង​មិន​និយាយបាន​លឿន​ដូច​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​ពួកគេនោះទេ ឬ​មិន​អាច​ប្រើ​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ដោយ​ពាក្យសំដីបាន។
  • ការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម៖ កុមារអូទីស្សឹមអាចជួបការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយប្រើខ្សែភ្នែក លេងតាមបែបសង្គម ឬការយល់ដឹងអំពីសញ្ញាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម។
  • អាកប្បកិរិយាដដែលៗ៖ ការធ្វើចលនាដដែលៗដូចជា ញ័រ ឬអង្រួន ឬទះដៃ ឬមិនមានការផ្តោតអារម្មណ៍ខ្លាំងលើការមានទម្លាប់ ក៏អាចរាប់ថាជារោគសញ្ញាផងដែរ។
  • ភាពរំញោចផ្នែកញាណ៖ មានភាពរំញោចខ្លាំង ឬតិចចំពោះសម្លេង ពន្លឺ ការស្ទាប ឬប៉ះ និងធាតុរំញោចដល់ញាណផ្សេងទៀត គឺជារឿងធម្មតា។

ការទទួលបានជំនួយគាំទ្រ
សូមទាក់ទងមកកាន់ OrbRom​ Center ដើម្បីស្វែងរកជំនួយគាំទ្រ។ ការកសាងបរិយាកាសសង្គមមួយ ដែលជម្រុញឱ្យមានការទទួលយក និងចាតុទុកបុគ្គលអូទីស្សឹមជាផ្នែកមួយក្នងសង្គមបរិយាបន្ន ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត ការអប់រំសហគមន៍ដ៏ធំទូលំទូលាយអំពីអូទីស្សឹម ការតស៊ូមតិឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ និងការផ្តល់ជំនួយគាំទ្រដល់គ្រួសារ និងស្ថាប័នអប់រំ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់បុគ្គលអូទីស្សឹមគ្រប់រូប។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការយល់ដឹង និងការផ្តល់ជំនួយគាំទ្រចំពោះអូទីស្សឹមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាដំណើរការដែលទាមទារនូវ
ការសហការពីក្រុមគ្រួសារ អ្នកអប់រំ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ។ តាមរយៈការបង្កើនឱ្យមានការយល់ដឹង លទ្ធភាពទទួលបានធនធានប្រសើរជាងមុន និងការជំរុញឱ្យមានសង្គមបរិយាបន្ន យើងអាចធានាថាបុគ្គលអូទីស្សឹម ទទួលបានការគាំទ្រដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីទទួលបានភាពរីកចម្រើន។